วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

กระบวนการประกันคุณภาพภายใน


กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ  การร่วมกันวางแผน (Planning)  การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing)   การร่วมกันตรวจสอบ (Checking)   การร่วมกันปรับปรุง (Action) วงจรคุณภาพ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น